Asmuo įsigijęs ir savo vardu įregistravęs naują elektromobilį, pateikęs ministerijai prašymą gali gauti vienetinę net 4000 € kompensacinę išmoką. Pasinaudokite šia parama įsigydami elektromobilį ir atgaukite 4000 €!

KOMPENSACIJA ELEKTROMOBILIUI ĮSIGYTI.

Asmuo įsigijęs ir savo vardu įregistravęs naują elektromobilį, pateikęs ministerijai prašymą gali gauti vienetinę net 4000 € kompensacinę išmoką.

Pasinaudokite šia parama įsigydami elektromobilį ir atgaukite 4000 €!

KOMPENSACIJA ELEKTROMOBILIUI ĮSIGYTI.Asmuo įsigijęs ir savo vardu įregistravęs naują elektromobilį, pateikęs ministerijai prašymą gali gauti vienetinę net 4000 € kompensacinę išmoką. <br> <br> Pasinaudokite šia parama įsigydami elektromobilį ir atgaukite 4000 €!

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija priėmė įsakymą, kuris skatina elektromobilių įsigijimą fiziniams asmenims. Apačioje rasite visą informaciją apie elektromobilio įsigijimą su kompensacija.

 

KOMPENSACIJA ELEKTROMOBILIUI ĮSIGYTI

Programos laikotarpis: 2020 04 20 – 2021 02 01 d. 17 val. arba iki tol, kol bus išnaudota 5 mln.

 

Reikalavimai kompensacijai gauti:

 • M1 klasės transporto priemonė varoma vien tik elektra;
 • Pareiškėjas turi būti įsigyto elektromobilio valdytojas arba savininkas;
 • Įsigyto elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai ir pirmosios registracijos Lietuvoje data;
 • Parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems elektromobiliams; Elektromobilis turi būti užregistruotas ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 13 d.;
 • Pareiškėjas pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką;
 • Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos;
 • Elektromobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik vieną kartą.

Kompensacijos sumos:

 • 2000 eurų, įsigijus naudotą elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai ne ankstesni nei 2015 m. kovo 13 d., o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ta pati (sutampa) ir yra ne ankstesnė nei 2020 m. kovo 13 d.;
 • 4000 eurų, įsigijus naują elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020 m. kovo 13 d;
 • papildoma 1000 eurų kompensacija skiriama pareiškėjui, kuris tinkamai sunaikino savo seną transporto priemonę.

Sunaikinamai transporto priemonei keliami reikalavimai:

 • Norima sunaikinti transporto priemonė iki prašymo pildymo datos buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre ne mažiau kaip 12 mėnesių;
 • Transporto priemonė sunaikinta ne anksčiau kaip 2019 m. spalio 17 d.;
 • Sunaikintos M1 klasės transporto priemonės valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių;
 • Transporto   priemonė sunaikinta   pagal   Eksploatuoti   netinkamų transporto   priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašą rasite ČIA);
 • Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu; Transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojama tik vieną kartą.

Prašymų teikimas ir nagrinėjimas:

 • Prašymai kompensacijai gauti teikiami per APVIS sistemą ne vėliau kaip iki 2021 02 01dienos 17 val. Adresas: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/elektromobiliu-isigijimo-fiziniams-asmenims-skatinimas. Jei Pareiškėjui reikėtų tikslinti prašymo duomenis, prašymą jis turėtų pildyti iš naujo.
 • Agentūra nuo Prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo/neskyrimo ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją.
 • Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.
 • Per dvejų metų laikotarpį nuo kompensavimo išmokos skyrimo datos turi atlikti Prašyme pateiktos informacijos ir Pareiškėjui Tvarkoje nustatytų įsipareigojimų vykdymo patikrą.
 • Pareiškėjas, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 2 mėnesius, privalo grąžinti kompensacinę išmoką, nustačius, kad Pareiškėjas Prašyme pateikė klaidingą ir/ar melagingą informaciją ir/ar nesilaikė Tvarkos aprašo 25 punkto reikalavimų, išskyrus atvejus, kai elektromobilis po eismo įvykio sugadinamas nepataisomai.
 • Pareiškėjo teisės ir prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, perėmusiam pareiškėjo teises ir pareigas, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą.